گزارش نظر

حتی اگه یکی از این نشونه ها رو هم داشته باشیم یعنی افسردگی داریم؟